9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่มีมารยาทที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนถนน