8. เมื่อขับขี่เข้าใกล้บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร