6. ข้อใดไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน