51. เมื่อท่านขับรถถอยหลังเข้าสู่ถนนรองและมีคนกำลังรอข้ามถนนอยู่ ควรปฏิบัติอย่างไร