5.ในสถานการณ์ใดที่เสากระจกกันลมด้านหน้า (A pillars) จะบดบังทัศนะวิสัยในการมองเห็น