5. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร