48. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่