48. ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบกรด ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด