48. การขับรถยนต์บนทางด่วนที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรปฏิบัติอย่างไร