42. ข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็คและเติมระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง