41. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน