35. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก ไม่ควรเปิดสัญญาณไฟชนิดใด