32. เมื่อท่านขับรถขณะจะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกและมีคนกำลังข้ามถนน ควรปฏิบัติอย่างไร