31. ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติอย่างไร