3. ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ