29. บุคคลใดในข้อต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้.