29. จากสถานการณ์ดังรูป ผู้ขับขี่ประสงค์ขับรถออกจากช่องจอด ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก