29. ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถฝ่าหมอกควันหรือฝนคือข้อใด