28. ภายหลังออกรถไปประมาณ 3 ถึง 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด