25. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร