24. ในขณะขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ในลักษณะกึ่งกลางถนน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร