24. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการใช้เกียร์ต่ำในขณะลงทางลาดชัน