22. ถ้าเครื่องยนต์ดับขณะกำลังเคลื่อนที่ออกจากทางลาดชัน ท่านควร ปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก