21. หากผู้ขับขี่พบพื้นที่ปรับปรุงผิวถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามข้อใด