20. ผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองข้ามไหล่ก่อนทำการเปลี่ยนช่องจราจร เพราะเหตุใด