17. ในการขับรถลงทางลาดขัน ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อควบคุมความเร็วของรถให้มีความปลอดภัย