17. การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ ควรปฏิบัติอย่างไร