16. ข้อใดต่อไปนี้ หากผู้ขับขี่ปฏิบัติจะไม่ช่วยลดจุดบอด