14. ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร