12. ถ้าปรากฏสัญลักษณ์เตือนเครื่องยนต์ร้อนจัดไม่ควรปฏิบัติอย่างไร