10. ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังทิศทางใดบ้างในระหว่างการขับขี่