ติวสอบใบขับขี่ ตอนที่2

โดย กมล อรุณโชคสมศักดิ์

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย "ลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้า" หมายความว่า ลูกศรสีขาวโดยมีปลายลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้า ผู้ขับรถในช่องเดินรถนั้น ต้องขับรถตรงไปข้างหน้า ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย "ลูกศรเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ลูกศรทึบสีขาว โดยมีปลายลูกศรเฉียงไปทางซ้าย ผู้ขับรถในช่องเดินรถนั้น ต้องขับรถเลี้ยวซ้าย ห้ามขับรถตรงไป หรือเลี้ยวขวา

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย "ลูกศรเลี้ยวขวา" หมายความว่า ลูกศรทึบสีขาวโดยมีปลายลูกศรเฉียงไปทางขวา ผู้ขับรถในช่องเดินรถนั้นต้องขับรถเลี้ยวขวา ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย "ลูกตรงไปและเลี้ยวซ้าย" หมายความว่า ลูกศรทึบสีขาวโดยมีปลายลูกศรแยกออกเป็นสองทาง ชี้ตรงทางหนึ่งกับเฉียงซ้ายอีกทางหนึ่ง ให้ผู้ขับรถในช่องเดินรถนั้นขับรถตรงไปกับเลี้ยวซ้าย ห้ามขับรถเลี้ยวขวา

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย "ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา" หมายความว่า ลูกศรทึบสีขาวโดยมีปลายลูกศรแยกออกเป็นสองทาง ชี้เฉียงทางซ้ายทางหนึ่งกับเฉียงขวาอีกทางหนึ่ง ให้ผู้ขับรถในช่องเดินรถนั้น เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามขับรถตรงไป

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เส้น "ทึบสีเหลือง" ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดี่ยวหรือเส้นคู่ หมายความว่า ให้ผู้ขับรถเดินรถทางด้านซ้ายของเส้น ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคนอื่นล้ำเส้นออกไปทางขวา (เฉพาะบนทางหลวง)