ติวสอบใบขับขี่

โดย กมล อรุณโชคสมศักดิ์

ถาม  :   เมื่อท่านพบป้ายข้อความ “เขตชุมชนลดความเร็ว” ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ  :  ทางข้างหน้าเป็นเขตชุมชนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจร” หมายความว่า เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงข้ามเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร แสดงให้ทราบว่าใกล้จะถึงเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน ยกเว้นในกรณีที่ต้องการจะเลี้ยวขวาหรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น อาจจะข้ามเส้นดังกล่าวได้ด้วยความระมัดระวัง

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง” หมายความว่า เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงข้ามเป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมโดยเด็ดขาด

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่” หมายความว่า เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงข้าม เป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร ห้ามผู้ขับรถที่อยู่ในทิศทางของเส้นทึบผ่านหรือคร่อมเส้นทึบโดยเด็ดขาด รถที่อยู่ในทิศทางของเส้นประอาจจะข้ามเส้นดังกล่าวนี้ได้ด้วยความระมัดระวัง

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย “เส้นแบ่งทางจราจรห้ามแซงคู่” หมายความว่า เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของยวดยานที่มีทิศทางตรงข้ามเป็นเส้นทึบสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ขนานกันมีระยะห่างระหว่างเส้น 15 เซนติเมตร ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง

ถาม  :   เครื่องหมาย หมายความว่า
ตอบ  :  เครื่องหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ” หมายความว่า เส้นแบ่งช่องเดินรถโดยทั่ว ๆ ไปเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 10 เซ็นติเมตร ยาว 100 เซ้นติเมตร เว้นช่องห่าง 300 เซ็นติเมตร ให้ขับรถภายในช่องเดินรถ ห้ามขับคร่อมเส้นแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดินรถ