การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 11

ข้อ ๓๘ โรงเรียนสอนขับรถแห่งใดหยุดดำเนินการเกิน ๙๐ วัน โดยไม่แจ้งเลิกดำเนินการ
ให้ผู้ออกหนังสือรับรองมีอำนาจสั่งยกเลิกหนังสือรับรองได้
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดเปิดสอนขับรถหรือการอบรมในระหว่างถูกระงับใช้หนังสือ
รับรองเป็นการชั่วคราว หรือไม่จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าศึกษาอบรมต่อเนื่องตามข้อ ๒๔ หรือไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังขาดภายในระยะเวลาที่ผู้ออกหนังสือรับรองกำหนดตามข้อ ๓๐ วรรคสอง
ให้ผู้ออกหนังสือรับรองยกเลิกหนังสือรับรอง
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดจัดให้มีการสอนขับรถหรือการอบรมหลังจากที่หนังสือรับรอง
สิ้นอายุและไม่อยู่ระหว่างดำเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรอง หรือถูกยกเลิกหนังสือรับรอง ให้ผู้นั้น
ถูกตัดสิทธิการขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถเป็นเวลา ๕ ปี
ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ให้ผู้ออกหนังสือรับรองระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ เดือน และหากกระทำการ
ดังกล่าวซ้ำอีก ภายในช่วงอายุหนังสือรับรองให้ผู้ออกหนังสือรับรองยกเลิกหนังสือรับรอง
ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณ์
หรือส่วนควบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาใช้ในการฝึกหัดขับรถ ให้ผู้ออกหนังสือรับรองตักเตือน
เป็นหนังสือโดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแก้ไข หากผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรือกระทำการดังกล่าวซ้ำอีกภายในช่วงอายุหนังสือรับรอง ให้ผู้ออกหนังสือรับรอง
ระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ เดือน
ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวกับโรงเรียน
สอนขับรถ ให้ผู้ออกหนังสือรับรองมีอำนาจตักเตือนเป็นหนังสือ ระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว
หรือยกเลิกหนังสือรับรองได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งถูกยกเลิกหนังสือรับรองต้องส่งคืนหนังสือรับรอง หรือใบแทน
หนังสือรับรองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้ยกเลิก
ข้อ ๔๕ หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ต่อไปได้
จนกว่าหนังสือรับรองนั้นจะสิ้นอายุ
ข้อ ๔๖ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามระเบียบว่าด้วยโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศตาม
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก