การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 9

ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่วางไว้ ให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองยื่นขอพร้อมด้วยหนังสือสำคัญรับรองการวางหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะนำมาวางแทน
หลักทรัพย์เดิม
ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรให้ลงบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมหลักทรัพย์
ตามระบบบัญชีของส่วนราชการ และเก็บรักษาพันธบัตรไว้ในตู้นิรภัย ณ สำนักบริหารการคลังและรายได้
กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีหลักทรัพย์เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้จัดเก็บรักษารวมไว้ในเรื่องการดำเนินการ
ขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถนั้น หรือแยกจัดเก็บไว้ต่างหากเพื่อป้องกันการสูญหายและให้สามารถค้นหาได้ง่าย
ข้อ ๒๘ การคืนหลักทรัพย์ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ออกหนังสือรับรองสั่งยกเลิกหนังสือรับรอง
(๒) ผู้ได้รับหนังสือรับรองแจ้งเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
(๓) ผู้ได้รับหนังสือรับรองได้รับอนุญาตให้ลดประเภทหลักสูตรที่ขอรับรอง
(๔) เมื่อครบอายุตามหนังสือรับรองและผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรอง
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองที่มีความประสงค์จะขอคืนหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอพร้อมหนังสือ
สำคัญรับรองการวางหลักทรัพย์ ถ้ากรณีหนังสือสำคัญรับรองการวางหลักทรัพย์สูญหายให้นำหลักฐาน
การรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนมาแสดง
ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายหลักทรัพย์ให้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่ยังไม่จบ
หลักสูตรเข้ารับการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถได้อย่างต่อเนื่องในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับหนังสือรับรองถูกยกเลิกหนังสือรับรอง
(๒) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
(๓) ผู้ได้รับหนังสือรับรองได้รับอนุญาตให้ลดประเภทหลักสูตรที่ขอรับรอง
ในกรณีที่หลักทรัพย์มีจำนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง ผู้ออกหนังสือรับรองมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองนำหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับคำสั่ง ถ้าหลักทรัพย์ที่ใช้จ่ายไปแล้วเหลือจำนวนเท่าใดให้คืนแก่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง แต่หากใช้
จ่ายไปแล้วไม่เพียงพอผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรับผิดชอบให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ออกหนังสือรับรองเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๑ ให้ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกหรือผู้ได้รับมอบหมาย และขนส่ง
จังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี รับผิดชอบในการออกหนังสือสำคัญรับรองการวางหลักทรัพย์
ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ และพิจารณาตรวจสอบการขอคืนหลักทรัพย์
ข้อ ๓๒ ดอกผลอันเกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตร ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรับจาก
ผู้ออกพันธบัตรโดยตรง