การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 8

การส่งรายงานประจำเดือนจะจัดส่งในรูปแบบเอกสาร ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดก็ได้
(๙) จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(๑๐) จัดส่งบัญชีรถฝึกหัดขับและบัญชีรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ฝึกสอนขับรถให้ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นชอบ
ก่อนดำเนินการสอน หรือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๑๑) สอดส่อง ดูแลผู้ฝึกสอนขับรถมิให้กระทำการในลักษณะไม่สมควร หรือไม่เหมาะสมกับ
ผู้เข้ารับการศึกษาในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๑๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
ข้อ ๒๓ ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอต่อผู้ออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๑) อาคารสถานที่
(๒) อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ
(๓) หลักสูตรการสอนและการอบรม
(๔) สนามฝึกหัดขับรถ
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งถูกระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว ถูกยกเลิกหนังสือรับรอง
เลิกดำเนินการ หรือลดประเภทหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการศึกษาไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษานั้นเข้าเรียน
ต่อเนื่องในโรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐานเดียวกันโดยความยินยอมของผู้เข้ารับการศึกษาภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของผู้ออกหนังสือรับรอง
หมวด ๖
การวาง เปลี่ยนแปลง คืน และเบิกจ่ายหลักทรัพย์
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องวางหลักทรัพย์เป็นหนังสือค้ำ ประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระเงินต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกันก็ได้ ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองนำพันธบัตรมาวางเป็นหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรนั้นให้แก่กรมการขนส่งทางบก
จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีประกาศกำหนดตามประเภทหลักสูตร
การสอนขับรถและจำนวนผู้เข้าเรียน
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องยื่นขอวางหลักทรัพย์พร้อมด้วยหลักทรัพย์ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันออกหนังสือรับรอง แต่ทั้งนี้ต้องก่อนเปิดดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ