การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 7

หมวด ๔
การเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะขอเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
ให้มีหนังสือแจ้ง ต่อผู้ออกหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันที่จะเลิกดำเนินการ
เมื่อผู้ออกหนังสือรับรองพิจารณาแล้วไม่มีเหตุขัดข้องในการขอเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผลเมื่อถึงกำหนดเลิกดำเนินการ
สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้สำนักงานขนส่งจังหวัด
แจ้งเรื่องการขอเลิกดำเนินการดังกล่าวให้สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกทราบด้วย
หมวด ๕
ข้อปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนและการอบรมตามหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักสูตรมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดให้มีผู้ฝึกสอนขับรถตามประเภทโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งผู้ฝึกสอนขับรถนั้น
ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๓) แสดงหนังสือรับรองหรือใบแทนหนังสือรับรองไว้ในที่เปิดเผย สามารถมองเห็นได้ง่าย
ภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ
(๔) จัดให้มีการทดสอบร่างกายเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนดก่อนการรับสมัคร
(๕) ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ
รถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๖) จัดให้มีการทดสอบผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หรือให้ความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองผลการเรียน
(๗) จัดทำหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานยกเว้นการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับ
การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ
(๘) จัดทำรายงานการรับสมัครเรียน บันทึกการเรียนการสอน ผลการทดสอบ และผลการ
อบรมของผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน จัดเก็บไว้ที่สำนักงานและให้จัดทำเป็นรายงานประจำเดือนตามแบบ
ที่กำหนดท้ายระเบียบ จัดส่งให้ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป