การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 6

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับหนังสือรับรองที่ได้ดำเนินการจัดให้มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ รถสำหรับฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถครบถ้วนถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕ แล้ว ต้องแจ้งต่อผู้ออกหนังสือรับรอง ณ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
หรือสำนักงานขนส่งที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่เพื่อให้ทำการตรวจสอบ หากถูกต้องตามหลักการ
ที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ออกหนังสือรับรองดำเนินการออกหนังสือรับรองโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๗ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกหนังสือรับรองจัดส่งสำเนาหนังสือรับรอง พร้อมทั้ง
สำเนาเรื่องการขอดำเนินการขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถและการเปลี่ยนแปลงอื่น ส่งให้ สำนักสวัสดิภาพ
การขนส่งทางบก
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิในการออกหนังสือรับรองผลการเรียนให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อใช้เป็น
หลักฐานยกเว้นการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบกับกรมการขนส่งทางบก
หมวด ๓
การต่ออายุหนังสือรับรอง
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำ ขอ
ณ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี
พร้อมด้วยภาพถ่ายหนังสือรับรองหรือใบแทนและเอกสารอื่นใด เฉพาะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
การยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองที่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะดำเนินการ
โรงเรียนสอนขับรถต่อไป ให้ยื่นคำขอรับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถใหม่ และให้นำความในหมวด ๑
และหมวด ๒ ของระเบียบนี้มาใช้บังคับ
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคำขอและเอกสารตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขอ
และตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถนั้นและประวัติการดำเนินการ
ผู้ออกหนังสือรับรองจะอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองได้เมื่อ
(๑) อาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ หลักสูตร
การสอนและการอบรม ผู้ฝึกสอนขับรถ รถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถ
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองไม่มีการกระทำความผิด หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งระงับใช้หนังสือ
รับรองเป็นการชั่วคราว เว้นแต่การกระทำผิดได้สิ้นไปหรือได้รับการแก้ไข หรือระยะเวลาการระงับใช้
หนังสือรับรองได้ล่วงพ้นไปแล้ว
โรงเรียนสอนขับรถแห่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน (๑) ให้ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรอง
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ถ้ามิได้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรองและให้การ
พิจารณาคำขอเป็นอันสิ้นสุดลง