การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 10

ข้อ ๓๓ ให้หัวหน้าส่วนการเงินหรือผู้ได้รับมอบหมาย ในกรณีการวางหลักทรัพย์ ณ กรมการ
ขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายในกรณีการวางหลักทรัพย์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับผิดชอบในการดำเนินการสำหรับหลักทรัพย์นั้น ดังนี้
(๑) การรับหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตร
(๒) การจัดทำและลงรายการในบัญชีและทะเบียนคุมหลักทรัพย์ตามระบบบัญชีของส่วนราชการ
(๓) การเบิกจ่ายและการคืนหลักทรัพย์
(๔) จัดให้ผู้รับวางหลักทรัพย์ลงนามเป็นหลักฐานแสดงการได้รับหลักทรัพย์ไว้ในทะเบียนคุมหลักทรัพย์
หมวด ๗
การตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรอง และการยกเลิกหนังสือรับรอง
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดดำเนินการสอนและอบรมไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ
เข้าสอนในโรงเรียนสอนขับรถของตน หรือไม่จัดให้มีการทดสอบก่อนการรับสมัคร หรือการทดสอบ
เพื่อวัดผลการเรียนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ออกหนังสือรับรอง
ระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๖ เดือน
ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดถูกระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว ๒ ครั้ง ภายในช่วงอายุ
หนังสือรับรอง ให้ผู้ออกหนังสือรับรองยกเลิกหนังสือรับรอง
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ รถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ หรือไม่จัดทำรายงานการรับสมัครเรียน บันทึกการเรียนการสอน
ผลการทดสอบ ผลการอบรม และหนังสือรับรองผลการเรียน หรือจัดทำไม่ครบถ้วน ให้ผู้ออกหนังสือ
รับรองตักเตือนเป็นหนังสือ ในกรณีมีการตักเตือนเป็นหนังสือในเรื่องเดียวกัน ๓ ครั้ง ภายในช่วงอายุ
หนังสือรับรอง ให้ผู้ออกหนังสือรับรองระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๓ เดือน
ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในเรื่องเดียวกันอีกภายหลังจาก
ถูกคำสั่งระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว ให้ผู้ออกหนังสือรับรองยกเลิกหนังสือรับรอง
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่แสดงหนังสือรับรอง หรือใบแทนหนังสือรับรองตามที่
กำหนด หรือไม่จัดส่งรายงานประจำเดือนตามข้อ ๒๒ (๘) ให้ผู้ออกหนังสือรับรองตักเตือนเป็นหนังสือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในเรื่องเดียวกันอีกภายในระยะเวลา
๖ เดือนนับแต่วันที่กระทำการเรื่องดังกล่าวครั้งก่อนหน้า ให้ผู้ออกหนังสือรับรองระงับใช้หนังสือรับรอง
เป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ เดือน
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดจัดทำหนังสือรับรองผลการเรียนอันเป็นเท็จ ให้ผู้ออกหนังสือ
รับรองยกเลิกหนังสือรับรอง