การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 5

(๓) ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่เคยถูกยกเลิกหนังสือรับรอง เว้นแต่ได้ถูกยกเลิกหนังสือรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับแต่วันที่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองครั้งหลังสุด
(๔) ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) หรือเคยเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ
นิติบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) ด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคำ ขอและหลักฐานประกอบคำ ขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมคำขอและดำเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสอนขับรถ
แบบแปลนแผนผังอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ สนามฝึกหัดขับรถ
หลักสูตรการสอน ระเบียบการหรือข้อกำหนดของโรงเรียนสอนขับรถ
(๒) รวบรวมข้อมูลที่ได้และดำเนินการ ดังนี้
(ก) กรณีโรงเรียนสอนขับรถที่ขอรับรองมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเป็นไปตามที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด ให้ดำเนินการออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ขอรับหนังสือรับรองโดยไม่ชักช้า
(ข) กรณีโรงเรียนสอนขับรถที่ขอรับรองมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานแตกต่างไปจาก
ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นส่งให้คณะกรรมการซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมความเห็น
ประกอบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด
แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๑๕ กรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองยังไม่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ รถสำหรับฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถ หรือมีแต่ยัง
ไม่ครบถ้วนให้ผู้ออกหนังสือรับรองพิจารณาอนุญาตในหลักการ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ในกรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับ
หนังสือรับรองแสดงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกหนึ่งคราว แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วันนับแต่วัน
ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถและให้การพิจารณาคำขอเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ไม่ตัดสิทธิ
ที่จะยื่นคำขอให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถใหม่