การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 4

(๑) มีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๒) มีรถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับที่ใช้การได้ดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์และส่วนควบ
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือให้
ความเห็นชอบ
(๓) สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้
ความเห็นชอบ ซึ่งมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
ภายในสนามประกอบด้วย
(ก) ทางลาดชัน ทางร่วมทางแยก ทางโค้งรูปตัวเอส ทางโค้งเก้าสิบองศา วงเวียน สะพาน
(ข) บริเวณฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้า
และถอยหลังในทางตรง การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย การขับรถถอยหลังเข้าจอด
ในช่องว่างทางตรง ๙๐ องศา การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลัง
เพื่อกลับรถ การฝึกหัดขับรถคอร์สรูปตัวแอล
(ค) เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ
(ง) ศาลาที่พักระหว่างฝึกหัดขับรถที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร
ข้อ ๑๑ การขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๒) มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในการฝึกหัดขับที่ใช้การได้ดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์
และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
(๓) สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้
ความเห็นชอบ ซึ่งมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
ภายในสนามประกอบด้วย
(ก) ทางลาดชัน ทางร่วมทางแยก ทางโค้งรูปตัวเอส ทางโค้งเก้าสิบองศา วงเวียน สะพาน
(ข) บริเวณฝึกหัดการเบรก การทรงตัวบนไม้กระดาน การฝึกหัดขับคอร์สรูปตัวแอล
การฝึกหัดขับคอร์สเลขแปด การควบคุมคันเร่งและความคล่องตัว การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
(ค) เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ
(ง) ศาลาที่พักระหว่างฝึกหัดขับรถที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร
ข้อ ๑๒ ผู้ออกหนังสือรับรองจะออกหนังสือรับรองได้เมื่อ
(๑) เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) อาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ หลักสูตร
การสอนและการอบรม ผู้ฝึกสอนขับรถ รถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับ และสนามฝึกหัดขับรถ
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี