การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 3

(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ค) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา (ถ้ามี)
(ง) เอกสารประกอบตาม (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)
ข้อ ๙ การขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) อาคารสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ทำการ ต้องประกอบด้วยห้องเรียนภาคทฤษฎีซึ่งมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร และมีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ไม่มีเสียงดังจนเป็นที่รบกวนต่อการเรียนการสอน ห้องทำการ และห้องสุขา
(๒) มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
(๓) มีหลักสูตรการสอน การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการวัดผลไม่ต่ำกว่า
หลักสูตรมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
(๔) ผู้ฝึกสอนขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอน
จากกรมการขนส่งทางบก
(๕) มีรถสำหรับใช้ในการฝึกหัดขับตามประเภทหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและต้องจัดให้มี
รถฝึกหัดขับที่มีคันบังคับคู่อย่างน้อย ๑ คัน ซึ่งรถนั้นต้องใช้การได้ดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
(๖) สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือให้
ความเห็นชอบ ซึ่งมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
ภายในสนามประกอบด้วย
(ก) ทางลาดชัน ทางร่วมทางแยก ทางโค้งรูปตัวเอส ทางโค้งเก้าสิบองศา วงเวียน สะพาน
(ข) บริเวณฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้า
และถอยหลังในทางตรง การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย การขับรถถอยหลังเข้าจอด
ในช่องว่างทางตรง ๙๐ องศา การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลัง
เพื่อกลับรถ การฝึกหัดขับรถคอร์สรูปตัวแอล
(ค) เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ
(ง) ศาลาที่พักระหว่างฝึกหัดขับรถที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร
ข้อ ๑๐ การขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้