การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 2

(๒) โรงเรียนสอนขับรถในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถานที่ตาม (๑) หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด
ที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่
ให้สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกที่รับคำขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถในเขตจังหวัดอื่น
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมกับจัดเก็บค่าธรรมเนียมและส่งเรื่อง
ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่พิจารณาดำเนินการต่อไป
หมวด ๒
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ของโรงเรียนสอนขับรถ
(ง) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสอนขับรถ และแบบแปลนแผนผังอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ตลอดจนสนามฝึกหัดขับรถ
(จ) หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการสอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้การศึกษา
อบรม และฝึกหัดขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการวัดผลไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมการขนส่ง
ทางบกกำหนด
(ฉ) ระเบียบการหรือข้อกำหนดของโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ
จำนวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา วิธีการรับผู้เข้าศึกษา อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น
(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา (ถ้ามี)
(จ) เอกสารประกอบตาม (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ในกรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด