การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตอน 1

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้ว นั้น
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔
ข้อ ๕ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงว่าด้วย
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผู้ออกหนังสือรับรอง” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายสำหรับการขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร
และขนส่งจังหวัดสำหรับการขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
ข้อ ๖ ให้รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ การยื่นขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถให้เป็น ดังนี้
(๑) โรงเรียนสอนขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก