เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่6

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การมองภาพโดยรอบ

1.มองภาพโดยรวม สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้า แยกแยะส่วนที่เกี่ยวข้องและประเมินความ เสี่ยง
2.มองภาพรอบๆ 360 องศา อย่างสม่ำเสมอ
3.มองกระจกทุกๆ 5-8 วินาที