เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่ 1

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์

โรงเรียนสอนขับรถ

1.รู้ เข้าใจ แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องในการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
2.รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย
3.ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ
4.พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ